Back to top

Art. 1 – Algemeen

Deze Privacy Statement is van toepassing op alle verzoeken, offertes en overeenkomsten waarbij MásMás Hipotecas S.L. en MásMás Hipotecas B.V. hierna te noemen “MásMás Hipotecas”, diensten welke verband houden met de uitoefening van het hypotheekbemiddelingsbedrijf in Spanje verleent aan een cliënt. MásMás Hipotecas heeft twee werkmaatschappijen met een Nederlandse en Spaanse entiteit. MásMás Hipotecas B.V.  is geregistreerd bij de AFM onder nummer 12048540. MásMás Hipotecas B.V. staat ingeschreven onder Kamer van Koophandel nummer 76630897. MásMás Hipotecas B.V. is gevestigd aan Het Schoolplein 15, 9351 KL in Leek. Het betreft hier het vestigingsadres. Financieel advies wordt gegeven door MásMás Hipotecas B.V. waarbij de bemiddeling en lokale begeleiding wordt verzorgd door MásMás Hipotecas S.L. in Spanje. MásMás Hipotecas S.L. is gevestigd aan de Calle Jacinto Benavente 23, 29601 Marbella, Málaga, Spanje. MásMás Hipotecas S.L. staat ingeschreven in het Registro Mercantil in Málaga. CIF: B93614261 – registratienummer: MA146567, Tomo 5757, Folio 17.

Voor deze werkzaamheden verwerken wij persoonsgegevens. Wij willen u hierover graag duidelijk en transparant informeren. In dit privacy statement geven wij u antwoord op de belangrijkste vragen over de verwerking van persoonsgegevens. MásMás Hipotecas B.V. en Más Más Hipotecas S.L. verwerken persoonsgegevens van personen met wie zij een (potentiële) klantrelatie onderhouden. MásMás Hipotecas B.V. en Más Más Hipotecas S.L. beogen met dit “Privacy Statement Más Más Hipotecas.” u duidelijkheid te verschaffen hoe zij omgaan met persoonsgegevens. MásMás Hipotecas B.V. en Más Más Hipotecas S.L. zijn de verantwoordelijken voor het verwerken van persoonsgegevens van (potentiële) klanten. U wordt beschouwd als (potentiële) klant van zowel MásMás Hipotecas B.V. als Más Más Hipotecas S.L. Alle artikelen hieronder gaan zowel MásMás Hipotecas B.V. en Más Más Hipotecas S.L. aan maar worden aangeduid als Más Más Hipotecas.

Art.2 – Ons privacy beleid

Más Más Hipotecas hecht veel waarde aan bescherming van de persoonlijke levenssfeer van (potentiële) klanten. Zij zullen op een behoorlijke en zorgvuldige wijze omgaan met uw persoonsgegevens. Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Voorts is ons privacy beleid mede gebaseerd op de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen.

De belangrijkste vragen over de verwerking van persoonsgegevens:
 1. Wie is verantwoordelijk?

MásMás Hipotecas B.V. en Más Más Hipotecas S.L. zijn beide verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

 1. Wat is verwerken?

Dat is alles wat er met persoonsgegevens kan worden gedaan. Bijvoorbeeld het verzamelen, maar ook het opslaan, wijzigen, gebruiken, doorgeven en verwijderen van uw gegevens uit onze administratie.

 1. Welke persoonsgegevens verwerken wij van u?

a). Uw contactgegevens (zoals: naam, adres, woonplaats, e-mailadres, telefoonnummer)

b). Uw identificatiegegevens (zoals: Burger Service Nummer (BSN), paspoortnummer, ID-nummer, geboortedatum, geslacht, kopie van identiteitsbewijzen)

c). Uw financiële gegevens (zoals: over leningen, onroerend goed, inkomen, financiële verplichtingen, bankrekeningnummer)

d). Gevoelige categorieën van persoonsgegevens (zoals: kopieën van identiteitsbewijzen, BSN en andere identificatienummers van de overheid)

e). Overige gegevens die van belang zijn (zoals: beroep of onderneming, burgerlijke staat en gezinssamenstelling, contractgegevens)

f). Contactmomenten (zoals: Whatsapp, brieven en e-mails die wij sturen en van u ontvangen en wat u op onze websites doet en bekijkt, ons contact via social media, zoals Facebook en Linkedin)

 1. Welke geldige reden (grondslag) voor verwerking hebben wij?

a). Voor het afsluiten en de uitvoering van de lening overeenkomst hebben wij gegevens van u nodig.

b). Voor het behartigen van een gerechtvaardigd belang van MásMás Hipotecas B.V. of Más Más Hipotecas S.L. of van een derde, behalve wanneer uw belangen zwaarder wegen. Bijvoorbeeld voor: de bescherming van uw en onze eigendommen en gegevens en die van anderen, de bescherming van onze eigen financiële positie en het belang van andere klanten te beschermen, marketing, uitvoering van een efficiënte administratie zoals het centraliseren of vervangen van systemen, het gebruik maken van dienstverleners, de veiligheid van systemen en netwerken, het uitvoeren van statistisch en wetenschappelijk onderzoek. Ook iemand anders kan een gerechtvaardigd belang hebben waarvoor wij uw gegevens moeten gebruiken.

c). Om te voldoen aan een wettelijke plicht. Wetten die ons verplichten uw gegevens te bewaren zoals het Burgerlijk Wetboek, Wet op het Financieel Toezicht (WFT) of specifieke bepalingen uit de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft).

d). Met uw toestemming, waar u die hebt gegeven, die u kunt intrekken.

 1. Voor welke doelen gebruiken wij uw persoonsgegevens?

a). Om een overeenkomst met u te kunnen aangaan en uitvoeren, u dus diensten te kunnen leveren. Zonder uw gegevens kunnen wij bijvoorbeeld u niet adviseren bij het sluiten van een hypotheek.

b). Voor onderzoek en statistische analyses, om onze diensten te ontwikkelen en te verbeteren, maar ook onderzoeken we mogelijke trends, problemen, oorzaken van fouten en risico’s. Bijvoorbeeld om te controleren of nieuwe regels goed worden nageleefd. Zo kunnen we klachten en schade voorkomen.

c).  Voor promotie- marketingdoeleinden, bijvoorbeeld om u te informeren over een nieuwe dienst dat interessant voor u kan zijn

d). Om uw en onze risico’s te beoordelen

e). Om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen en om medewerking aan toezichthouders te kunnen verlenen

f). Om te zorgen dat de financiële sector veilig en betrouwbaar blijft en om uw en onze belangen te beschermen, bijvoorbeeld als het gaat om fraudebestrijding en –onderzoek, waarvoor wij onder anderen incidentenregisters en waarschuwingssystemen van de financiële sector, kranten en internet raadplegen. Bijvoorbeeld door ongebruikelijke transacties te melden of door mogelijke frauduleuze transacties te herkennen, te stoppen, en zo nodig bij u te verifiëren. Wij toetsen altijd eerst of dit is toegestaan.

g). Voor klanttevredenheidsonderzoek en voor de ontwikkeling en verbetering van onze diensten, bijvoorbeeld als u een vraag, opmerking of klacht hebt.

 1. Wat als wij geen gegevens van u krijgen?

Hebben wij gegevens van u nodig om u te adviseren bij het sluiten van een hypotheek? En wilt u die toch niet geven, terwijl in de wet staat dat dat wel moet of omdat we ze simpelweg nodig hebben om de overeenkomst te kunnen uitvoeren? Dan kunnen wij helaas geen overeenkomst tot dienstverlening met u aangaan of dan moeten we een lopende overeenkomst met u beëindigen. In de (online) formulieren die u soms moet invullen, ziet u welke gegevens verplicht zijn. Wilt u dat wij uw gegevens uit onze systemen verwijderen? Dat kan helaas niet voor de verplichte gegevens. Die hebben we nodig. Bijvoorbeeld voor de uitvoering van de overeenkomst die u met ons heeft, of omdat wij verplicht zijn deze te bewaren volgens de wet, of vanwege een gerechtvaardigd belang van MásMás Hipotecas B.V. en/of Más Más Hipotecas S.L.

 1. Van wie krijgen wij uw gegevens en aan welke anderen geven we die?

Wij gebruiken ook gegevens over u die we niet van u zelf hebben gekregen, maar bijvoorbeeld van uw partner, uit openbare bronnen, van externe dienstverleners als accountants, fiscalisten, banken, advocaten, notarissen of overige zakelijke dienstverleners gelinieerd aan de dienstverlening van MásMás Hipotecas B.V. en/of Más Más Hipotecas S.L.

Verder gebruiken we uw persoonsgegevens voor doorgifte aan, controle bij en uitwisseling met andere bedrijven en instellingen, zoals leveranciers en zakelijke partners met wie wij samenwerken in het kader van uw hypotheek, zoals Spaanse hypotheekverstrekkers en de eerder bovengenoemde samenwerkende dienstverleners.

Wij schakelen ook derden in voor de uitvoering van onze diensten. Als deze derden bij het uitvoeren van de betreffende diensten toegang hebben tot uw gegevens hebben wij de nodige contractuele en organisatorische maatregelen getroffen om ervoor te zorgen dat uw gegevens uitsluitend voor bovenstaande doeleinden worden verwerkt. Wij delen uw gegevens niet met derden voor marketing- of verkoopactiviteiten. Voor zover gegevens worden verstrekt ten behoeve van hun activiteiten dan gebeurt dit uitsluitend in zodanig geanonimiseerde en geaggregeerde vorm dat zij op geen enkele wijze meer te herleiden zijn tot u als persoon.

 1. Hoe beschermen wij uw persoonsgegevens?

Onze website, portal en IT-systemen zijn goed beveiligd en we doen ons uiterste best om uw persoonsgegevens zo goed mogelijk te beschermen door het nemen van zogenaamde passende technische en organisatorische maatregelen. Ook onze medewerkers en die van onze leveranciers hebben instructies gekregen zorgvuldig met uw gegevens om te gaan en deze geheim te houden. Zo proberen wij te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot uw persoonsgegevens. Om deze bescherming te realiseren hebben wij een passend beveiligingsbeleid, dat periodiek wordt geëvalueerd en aangepast als dat nodig is.

 1. Hoelang bewaren we uw persoonsgegevens?

Wij bewaren uw gegevens zo lang als we ze nodig hebben voor de doelen waarvoor we ze verwerken, zo lang als we ze moeten bewaren van de (lokale) wet en zo lang als we ze mogen bewaren voor vorderingen (tot de eventuele vordering is verjaard) waartegen we ons moeten kunnen verweren. De bewaartermijn kan per doel en land verschillen.

 1. Wat doen wij met uw gegevens na afloop van de bewaartermijn?

Na afloop van de bewaartermijn worden uw persoonsgegevens verwijderd of geanonimiseerd. Anonimiseren houdt in dat uw persoonsgegevens worden ontdaan van alle mogelijk identificerende kenmerken, zodat niemand nog kan zien dat het over u gaat.

 1. Welke wetten en regelingen zijn van toepassing? Onder andere:

a). Algemene Verordening Gegevensbescherming.

b). Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming.

c). Het Protocol Incidenten Waarschuwingssysteem Financiële Instellingen.

d). Gedragscode Persoonlijk Onderzoek

e). Telecommunicatiewet

 1. Welke rechten hebt u?

a). Inzage: U hebt het recht op inzage van uw persoonsgegevens en kunt over het algemeen binnen één maand na uw verzoek aan ons inzage krijgen in de persoonsgegevens die wij van u verwerken.

b). Correctie: U kunt ons vragen om onjuistheden in uw persoonsgegevens te laten corrigeren.

c). Verwijderen: U kunt ons vragen om persoonsgegevens onder bepaalde omstandigheden te verwijderen. Wij zullen in dat geval redelijke stappen nemen om andere verwerkers die namens ons de persoonsgegevens verwerken op de hoogte te stellen dat u hebt verzocht om verwijdering van koppelingen naar en kopieën van uw persoonsgegevens.

d). Bezwaar tegen verwerking: Als u bezwaar hebt tegen bepaalde verwerkingen van uw persoonsgegevens, bijvoorbeeld e-mails met aanbiedingen.

e). Beperken van verwerking: U kunt ons onder bepaalde omstandigheden verzoeken om de verwerking van persoonsgegevens te beperken, bijvoorbeeld als de juistheid van persoonsgegevens door u wordt betwist.

f). Intrekking toestemming: Waar u toestemming hebt gegeven om uw persoonsgegevens te gebruiken kunt u uw toestemming intrekken, waardoor wij de persoonsgegevens waarvoor de toestemming gold, niet meer verwerken.

g). Een klacht indienen: U kunt een klacht over de verwerking van uw persoonsgegevens door ons indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Bij de uitoefening van deze rechten kunnen er uitzonderingen van toepassing zijn, waardoor u bepaalde rechten niet in alle gevallen kunt uitoefenen.

 1. Hoe kunt u uw rechten uitoefenen? Vraag of klacht?

Het inzagerecht en uw overige rechten kunt u uitoefenen door ons een brief of e-mail (info@masmas.eu) te sturen. Stuur een kopie van uw paspoort of ID-kaart mee. Wilt u uw BSN en pasfoto alstublieft onleesbaar maken? Wij reageren binnen vier weken na ontvangst van uw brief of mail. Ook als u vragen of klachten hebt over de manier waarop we met uw persoonsgegevens omgaan, dan kunt u contact opnemen met:

MásMás Hipotecas B.V. of Más Más Hipotecas S.L., afdeling Privacy, Calle Jacinto Benavente 23, 29601 Marbella Spanje info@masmas.eu U hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Is het niet gelukt om met de afdeling Privacy van MásMás Hipotecas jouw klacht naar tevredenheid op te lossen, dan heb je de mogelijkheid om binnen drie maanden na ontvangst van onze eindreactie je klacht kenbaar te maken bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD) of de rechter. MásMás Hipotecas B.V. is aangesloten bij het Kifid (www.kifid.nl) onder nummer 300.018213.

 1. Het gebruik van www.masmas.eu

Als u onze website masmas.eu bezoekt, worden algemene bezoekersgegevens (zoals klikgedrag, bezoektijdstip, bezoekfrequentie etc.) door ons verzameld en opgeslagen om de gebruiksvriendelijkheid van onze website te bevorderen.

 1. Cookie policy

Wanneer u onze website bezoekt kunnen wij automatisch enige informatie opslaan op uw computer in de vorm van een cookie om u automatisch bij een volgend bezoek te herkennen. Een cookie is een klein bestand dat op uw computer wordt opgeslagen. Dit bestand kan niet gebruikt worden om u persoonlijk te identificeren. U kunt het opslaan van cookies weigeren door het aanpassen van de instellingen van uw browser. Een aantal mogelijkheden van deze website is bij weigering van cookies niet bruikbaar. Raadpleeg voor aanpassing van de instellingen de handleiding van uw browser. Voor het verzamelen van bezoekersgegevens maken wij onder andere gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van cookies om Más Más Hipotecas te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor Más Más Hipotecas en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

 1. Wijziging van dit Privacy Statement

Wij kunnen dit Privacy Statement aanpassen. Op deze Privacy Statement is Nederlands recht van toepassing.

Ondertekend door A.A. Gerritsen als directeur van Más Más Hipotecas B.V. en MásMás Hipotecas S.L. te Marbella, Spanje op 1 januari 2022.

  +585 889 996 96 sageninfo@gmail.com 184 Main Collins Street Victoria
  fb tw in
  Jacinto Benavente 23, 29601 Marbella, Spain Email: info@masmas.eu Mobile: +31 630 497 839 Office: +34 952 859 380
  fb in li

  Neem contact op


   This will close in 0 seconds